දැන්ම අමතන්න...ඔබට එතිකල් හැකින් සිංහල පාඩම් මාලාව වීපීපී (VPP) හෝ කුරියර් (Currier) මගින් ගෙන්වාගන්න අවශ්‍යද?

නැතිනම් එය අන්තර්ජාලය හරහා ඩවුන්ලෝඩ් (Download) කර ගැනීමට අවශ්‍යද?


දැන්ම මෙහි දැක්වෙන දුරකථන අංකය අමතා ඔබේ ඇණවුම වෙන් කරවා ගන්න.

ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට අවශ්‍යනම් URL (අන්තර්ජාල සම්බන්ධකය) එක ලබා ගන්න.